Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 510 084 443.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na własny koszt , reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie Klientowi zwrócony jeśli Sklep pozytywnie ustosunkuje się reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki nie może być jednak większy niż koszt dostawy danego produktu.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Uwagi dodatkowe:

 1. Ze względu na cechy charakterystyczne dla materiału naturalnego jakim jest drewno dopuszcza się nieznaczne różnice w profilach i odcieniach w stosunku do wzornika oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu.
 2. Kolor tkaniny/skóry ze względów technologicznych może nieznacznie odbiegać od wzornika.
 3. Wymiary mebli tapicerowanych mogą różnić się w granicach ± 5cm.
 4. Za dostawę mebli uważa się dostarczenie ich pod wskazany adres tzn. pod blok lub posesję (w przypadku przesyłek kurierskich paletowych kurierzy nie wnoszą mebli do mieszkania/domu).
 5. Sprzedający nie odpowiada za niemożliwość wniesienia mebli bezpośrednio do mieszkania (w tym z przyczyn architektoniczno-technicznych).

Ogólne zasady gwarancji:

Wyroby oferowane przez Meble Potocki Sp. o.o. objęte są 24-miesięczną ochroną gwarancyjną, której zasady określa karta gwarancyjna.

I. ZASADY GWARANCJI

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest posiadanie przez Kupującego karty gwarancyjnej.
 2. Gwarant odpowiada za wady technologiczne.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 4. Gwarancją producenta nie są objęte następujące wady:

–        Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania              oraz użytkowania mebli,

–        Szkody powstałe wskutek stosowania niezalecanych przez gwaranta środków do konserwacji mebli,

–        Uszkodzenia wynikające z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez lub na zlecenie Kupującego,

–        Różnice w profilach i odcieniach wynikające z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu,

–        Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewożenia, przenoszenia lub montażu mebli przez kupującego oraz wynikłe po sprzedaży zdarzenia losowe i inne okoliczności niezależne od producenta,

–        Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta

–        Uszkodzenia transportowe (gdy transport nie jest realizowany przez gwaranta) oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów. Wszystkie braki i uszkodzenia należy zgłaszać przy odbiorze mebli,

–        Ślady eksploatacji oraz naturalnego zużycia tj. np. nasłonecznienie, wypłowienie, nieznaczne zmiany wymiarowe związane z naturalną reakcją drewna na warunki otoczenia, wygniecenia i pomarszczenia skór oraz tkanin,

–        Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu,

 1. Reklamacje wad Kupujący składa Gwarantowi.
 2. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji lub też o uznaniu jej za nieuzasadnioną  Kupujący zostanie powiadomiony bezpośrednio po zakończeniu oględzin mebli.
 3. Sposoby realizacji reklamacji:

–        Gdy wada jest usuwalna w warunkach niefabrycznych – reklamacja będzie zrealizowana w drodze naprawy u Kupującego,

–        Gdy wada jest usuwalna tylko w warunkach fabrycznych – reklamacja będzie zrealizowana w drodze naprawy w zakładzie Gwaranta.

 1. W związku z udoskonaleniami technicznymi produktów, Gwarant zastrzega sobie prawo do zastosowania w czasie naprawy innych materiałów, elementów, okuć oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku wycofania z produkcji materiałów (np. tkanina, barwnik, lakier) Gwarant ma prawo, po uzgodnieniu z klientem, zastosowania surowców zastępczych o podobnych walorach estetycznych, cenie i jakości.
 2. Wszystkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Kupujący w porozumieniu z Gwarantem zgodzi się termin ten przedłużyć.
 3. Jeżeli kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.
 4. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +15oC do +30oC, a wilgotność w granicach 25-80%.
 3. Podczas rozpakowywania nie należy używać ostrych narzędzi mogących uszkodzić meble.
 4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,7m od czynników grzewczych.
 5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed porysowaniem i obiciem.
 6. Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z temperaturami powyżej +50oC oraz długotrwałym działaniem chemii gospodarczej i alkoholi.
 7. Podczas przenoszenia należy mebel chwytać za elementy sztywnej konstrukcji nośnej.
 8. Niedozwolone jest siadanie na miejscach do tego nie przeznaczonych jak np. oparcia czy podłokietniki.
 9. Nie wolno narażać tapicerowanych powierzchni mebli na mocne punktowe napięcia np. stawanie na siedzisku.

 

III. ZASADY KONSERWACJI

 1. Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką tkaniną nasączoną wodą a następnie wytrzeć do sucha.
 2. Powierzchnie tapicerowane należy czyścić odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki lub przy użyciu wilgotnej tkaniny. W przypadku większych zabrudzeń tkaniny należy czyścić wodą lub wodą z szarym lub białym mydłem wykonując delikatne koliste ruchy. Czyszczeniu należy poddać cały zabrudzony element. Nie używać suszarki, poczekać do samoczynnego wyschnięcia. Po wyschnięciu podnieść włos wyczesując delikatną szczoteczką.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych użyciem środków chemicznych do ich czyszczenia. Stosowanie środków chemicznych dostępnych na rynku wyłącznie na własną odpowiedzialność Kupującego.
 4. Producent dopuszcza konserwację mebli w okresie gwarancji jedynie w sposoby opisane w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Stosowanie przez kupującego innych środków, szczególnie chemicznych, będzie powodem nie uznania roszczeń reklamacyjnych.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta .

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w Ustawie , o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgodnie z Art.38 ust.3 tejże ustawy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: potocki@stoly-krzesla.com.pl lub telefonicznie: +48 510 084 443. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Adres Sklepu, na który należy odesłać reklamowany towar:
Meble Potocki Sp. z o.o.
ul. Sokolnicka 58
62-021 Paczkowo

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Twój koszyk
Brak produktów w koszyku.
Wróć do koszyka