Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Meble Potocki

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Meble Potocki Sp. z o.o. Paczkowo, Sokolnicka 58 , NIP: 7773382728, tel. +48 510 084 443, adres email: potocki@stoly-krzesla.com.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Sprzedawane przez nas meble są produkowane na indywidualne zamówienie klienta, chyba że opis przedmiotu stanowi inaczej.

 

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub za sam towar w przypadku odbioru osobistego.

 

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, transportu własnego lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy: Meble Potocki ul.Sokolnicka 58, 62-021 Paczkowo.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty potwierdzającej dokonanie zakupu (zaliczka lub opłata całości)

 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na własny koszt , reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie Klientowi zwrócony jeśli Sklep pozytywnie ustosunkuje się reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki nie może być jednak większy niż koszt dostawy danego produktu.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Uwagi dodatkowe:

 1. Ze względu na cechy charakterystyczne dla materiału naturalnego jakim jest drewno dopuszcza się nieznaczne różnice w profilach i odcieniach w stosunku do wzornika oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu.
 2. Kolor tkaniny/skóry ze względów technologicznych może nieznacznie odbiegać od wzornika.
 3. Wymiary mebli tapicerowanych mogą różnić się w granicach ± 5cm.
 4. Za dostawę mebli uważa się dostarczenie ich pod wskazany adres tzn. pod blok lub posesję (w przypadku przesyłek kurierskich paletowych kurierzy nie wnoszą mebli do mieszkania/domu).
 5. Sprzedający nie odpowiada za niemożliwość wniesienia mebli bezpośrednio do mieszkania (w tym z przyczyn architektoniczno-technicznych).

Ogólne zasady gwarancji:

Wyroby oferowane przez Meble Potocki Sp. z o.o. objęte są 24-miesięczną ochroną gwarancyjną, której zasady określa karta gwarancyjna.

I. ZASADY GWARANCJI

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest posiadanie przez Kupującego karty gwarancyjnej.
 2. Gwarant odpowiada za wady technologiczne.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 4. Gwarancją producenta nie są objęte następujące wady:

–        Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania              oraz użytkowania mebli,

–        Szkody powstałe wskutek stosowania niezalecanych przez gwaranta środków do konserwacji mebli,

–        Uszkodzenia wynikające z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez lub na zlecenie Kupującego,

–        Różnice w profilach i odcieniach wynikające z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których              wykonano mebel oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu,

–        Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewożenia, przenoszenia lub montażu                mebli przez kupującego oraz wynikłe po sprzedaży zdarzenia losowe i inne okoliczności niezależne od                        producenta,

–        Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta

–        Uszkodzenia transportowe (gdy transport nie jest realizowany przez gwaranta) oraz braki ilościowe elementów          i akcesoriów. Wszystkie braki i uszkodzenia należy zgłaszać przy odbiorze mebli,

–        Ślady eksploatacji oraz naturalnego zużycia tj. np. nasłonecznienie, wypłowienie, nieznaczne zmiany                        wymiarowe związane z naturalną reakcją drewna na warunki otoczenia, wygniecenia i pomarszczenia skór oraz          tkanin,

–        Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu,

 

 1. Reklamacje wad Kupujący składa Gwarantowi.
 2. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji lub też o uznaniu jej za nieuzasadnioną  Kupujący zostanie powiadomiony bezpośrednio po zakończeniu oględzin mebli.
 3. Sposoby realizacji reklamacji:

–        Gdy wada jest usuwalna w warunkach niefabrycznych – reklamacja będzie zrealizowana w drodze naprawy u Kupującego,

–        Gdy wada jest usuwalna tylko w warunkach fabrycznych – reklamacja będzie zrealizowana w drodze naprawy w zakładzie Gwaranta.

 1. W związku z udoskonaleniami technicznymi produktów, Gwarant zastrzega sobie prawo do zastosowania w czasie naprawy innych materiałów, elementów, okuć oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku wycofania z produkcji materiałów (np. tkanina, barwnik, lakier) Gwarant ma prawo, po uzgodnieniu z klientem, zastosowania surowców zastępczych o podobnych walorach estetycznych, cenie i jakości.
 2. Wszystkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Kupujący w porozumieniu z Gwarantem zgodzi się termin ten przedłużyć.
 3. Jeżeli kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.
 4. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +15oC do +30oC, a wilgotność w granicach 25-80%.
 3. Podczas rozpakowywania nie należy używać ostrych narzędzi mogących uszkodzić meble.
 4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,7m od czynników grzewczych.
 5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed porysowaniem i obiciem.
 6. Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z temperaturami powyżej +50oC oraz długotrwałym działaniem chemii gospodarczej i alkoholi.
 7. Podczas przenoszenia należy mebel chwytać za elementy sztywnej konstrukcji nośnej.
 8. Niedozwolone jest siadanie na miejscach do tego nie przeznaczonych jak np. oparcia czy podłokietniki.
 9. Nie wolno narażać tapicerowanych powierzchni mebli na mocne punktowe napięcia np. stawanie na siedzisku.

 

III. ZASADY KONSERWACJI

 1. Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką tkaniną nasączoną wodą a następnie wytrzeć do sucha.
 2. Powierzchnie tapicerowane należy czyścić odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki lub przy użyciu wilgotnej tkaniny. W przypadku większych zabrudzeń tkaniny należy czyścić wodą lub wodą z szarym lub białym mydłem wykonując delikatne koliste ruchy. Czyszczeniu należy poddać cały zabrudzony element. Nie używać suszarki, poczekać do samoczynnego wyschnięcia. Po wyschnięciu podnieść włos wyczesując delikatną szczoteczką.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych użyciem środków chemicznych do ich czyszczenia. Stosowanie środków chemicznych dostępnych na rynku wyłącznie na własną odpowiedzialność Kupującego.

 

 1. Producent dopuszcza konserwację mebli w okresie gwarancji jedynie w sposoby opisane w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Stosowanie przez kupującego innych środków, szczególnie chemicznych, będzie powodem nie uznania roszczeń reklamacyjnych.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta .

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w Ustawie , o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgodnie z Art.38 ust.3 tejże ustawy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa Kupujący.

 

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

Twój koszyk
Brak produktów w koszyku.
Wróć do koszyka